Logo Logo

Past Student Council Members

Maj (Retd) Karunakar

1967

Ashok Kheny

1972

Miguel Chandra Pais

1973

KB Vijayakumar

1974

Daleep Kumar

1975

Rahm Sastri

1980

Narayana Bhat

1981

APN Singh

1982

Rohit Shetty

1983

Laxman Rao

1984

Rajaram Shetty

1985

Alwyn Santumayor

1986

Supreet Hegde

1987

Rafique Kukkady

1990

Srinivas Reddy

1991

Rishiraj

1995

Mahesh Madiyala

1999

Ranjit Shenoy

2000

Mahesh Pai

2002

Sandeep Yadav

2003

Vivin Hegde

2005

Rahul Nayak

2007

Kunal Ahuja

2008

Deepan MN

2009

Vikas Sahu

2010

Siddharth M

2012

Vijeth

2014

Shubham Aggarwal

2015

Arshad Khan

2016

Tanuj K

2018

Pratush Giri

2019